Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Акротирия – запад 1“, находящ се в община Несебър, област Бургас

08 април 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Акротирия – запад 1“, находящ се в община Несебър, област Бургас, с обща площ в размер на 6 013 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.510.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № 300-5-81/02.10.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № 18-12732/12.11.2021 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1748/11.01.2022 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Равда – Академика”, приета с Протокол № 1/18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Акротирия – запад 1“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 5 952 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 95 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Акротирия – запад 1“ не е включена общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 61 кв. м, представляващи девет броя стълби с номера според специализираната карта: № 03 с площ в размер на 6 кв. м, № 05 с площ в размер на 8 кв. м, № 06 с площ в размер на 6 кв. м, № 08 с площ в размер на 5 кв. м, № 09 с площ в размер на 4 кв. м, № 10 с площ в размер на 8 кв. м, № 11 с площ в размер на 9 кв. м, № 12 с площ в размер на 7 кв. м и № 13 с площ в размер на 8 кв. м.

Морски плаж „Акротирия – запад 1“ е с дължина на бреговата линия 273 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 85 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 10.05.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта  17 229,15 лв.  (седемнадесет хиляди двеста двадесет и девет лева и петнадесет стотинки)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 08.04.2022 г. до 17.00 часа на 09.05.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 08.04.2022 г. до 09.05.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9.00 до 17.00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

     

 Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                          02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon