Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица,представляващ морски плаж "Балчик-Двореца-север","Балчик Двореца"и „Балчик-Двореца-юг“, община Балчик, област Добрич

25 февруари 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Балчик – Двореца - север“, морски плаж „Балчик - Двореца“ и морски плаж „Балчик – Двореца - юг“, находящи се в община Балчик, област Добрич.

1. Морски плаж „Балчик – Двореца - север“ е с обща площ в размер на 523 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02508.7.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1564/05.05.2016 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Балчик Двореца“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Балчик – Двореца - север“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 523 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 23 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Морски плаж „Балчик – Двореца - север“ е с дължина на бреговата линия 52 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 23 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

2. Морски плаж „Балчик - Двореца“ е с обща площ в размер на 1 559 кв. м, съставляващ  поземлен имот с идентификатор 02508.7.402 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1565/05.05.2016 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Балчик Двореца“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Балчик Двореца“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 490 кв. м и с точки по границите от № 24 до № 105 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Балчик Двореца“ не е включена общата площ обекти на инфраструктурата в размер на 69 кв. м, представляващи 2 броя бетонови площадки, съответно с площ в размер на 64 кв. м и с площ в размер на 5 кв. м.

Морски плаж „Балчик Двореца“ е със сухоземна граница от към морето с дължина 123 метра, която граничи с брегоукрепителното съоръжение и е с точки по границите определящи общата площ от № 24 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

3. Морски плаж „Балчик – Двореца - юг“ е с обща площ в размер на 3 725 кв. м, съставляващ  поземлен имот с идентификатор 02508.7.404 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1566/05.05.2016 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Балчик Двореца“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Балчик – Двореца - юг“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 3 058 кв. м и с точки по границите от № 106 до № 143 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Балчик – Двореца - юг“ не е включена общата площ обекти на инфраструктурата в размер на 646 кв. м, представляващи алея с площ в размер на 299 кв. м, декоративни елементи с площ в размер на 22 кв. м, бетонова площадка с площ в размер на 218 кв. м, бетонова площадка с площ в размер на 107 кв. м и затревени площи в размер на 21 кв. м.

Морски плаж „Балчик – Двореца - юг“ е със сухоземна граница от към морето с дължина 153 метра, която граничи с брегоукрепително съоръжение и с точки по границите определящи общата площ от № 81 до № 152 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 29.03.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 23 178.44 лв.  (двадесет и три хиляди сто седемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 25.02.2022 г. до 17.00 часа на 28.03.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 25.02.2022 г. до 28.03.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9.00 до 17.00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

     

 Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                            02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon