Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла - Централен 3“, находящ се в община Бяла, област Варна

11 февруари 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла – Централен 3“, находящ се в община Бяла, област Варна, с обща площ в размер на 8 279 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 07598.307.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1449/08.07.2014 г., специализираната карта и регистър на морския плаж „Бяла – Централен 1, 2, 3“ Лист № 5 и специализирана карта и регистър на морски плаж „Бяла – Централен 3“ Лист № 6, приети с Протокол № 4/11.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Бяла – Централен 3“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 8 178 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 61 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Бяла – Централен 3“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 101 кв.м., представляващи 3 броя бетонови площадки с обща площ в размер на 81 кв. м, стълба с площ в размер на 3 кв. м, естествени тераси с обща площ в размер на 15 кв. м и тоалетна с площ в размер на 2 кв. м.

Морски плаж „Бяла – Централен 3“ е с дължина на бреговата линия 303 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 64 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 18.03.2022 г. от 12,00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 20 637,24 лв.  (двадесет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9,00 часа на 15.02.2022 г. до 17,00 часа на 17.03.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 15.02.2022 г. до 17.03.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9,00 до 17,00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

            Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

            Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881 и 02/ 90 46 880

Заповед 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon