Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Черноморец“, находящ се в община Созопол, област Бургас

11 февруари 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Черноморец“, находящ се в община Созопол, област Бургас, с обща площ в размер на 25 588 кв. м, съставляващ  поземлен имот с идентификатор 81178.3.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18-6233/08.06.2021 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1739/06.10.2021 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Черноморец“, приета с Протокол № 5/04.12.2012 г., изменена с Протокол № 21-930/29.04.2021 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Черноморец“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 20 577 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 173 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Черноморец“ не са включени площите, установени с номера на подобекти по изменената специализирана карта и регистър на морски плаж „Черноморец“, приета през 2021 г. и представляващи: временно заливаеми площи в размер на 176 кв. м, затревени площи в размер на 381 кв. м, общата площ на каменист плаж в размер на 3 111 кв. м (подобект № 1 с площ в размер на 3 067 кв. м и подобект № 3 с площ в размер на 44 кв. м) и общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 1343 кв. м, представляващи: 4 броя бетонови площадки с обща площ в размер на  133 кв. м (подобект № 13 с площ в размер на 25 кв. м, подобект 14 с площ в размер на 71 кв. м, подобект 15 с площ в размер на 36 кв. м, подобект 57 с площ в размер на 1 кв. м), откос (подобект № 27) с площ в размер на 1185 кв. м, 3 броя бетонови стълби с обща площ в размер на 6 кв. м (подобект № 38 с площ от 3 кв. м, подобект № 40 с площ 2 кв. м, подобект № 45 с площ 1 кв. м), 2 броя плочници с обща площ в размер на 19 кв. м (подобект № 41 с площ от 16 кв. м и подобект № 47 с площ 3 кв. м). 

Морски плаж „Черноморец“ е с дължина на бреговата линия 658 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 187 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 18.03.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 41 472.80 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 15.02.2022 г. до 17.00 часа на 17.03.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 15.02.2022 г. до 17.03.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9.00 до 17.00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

       Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                          02/ 90 46 880

Заповед 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon