Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Кранево юг - 2“, находящ се в община Аксаково, област Варна

19 май 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Кранево юг - 2“, находящ се в община Аксаково, област Варна, с обща площ в размер на 5 682 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 54145.25.507 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменени със Заповед № КД-14-03-864/30.03.2012 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1228/17.09.2011 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Кранево юг – 2”, приети с Протокол № 3/22.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Кранево юг – 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 5 115 кв. м и е индивидуализирана с точки по границите от № 1 до № 60 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Кранево юг – 2“ не са включени следните площи: затревени площи в размер на 18 кв. м, площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 360 кв. м. и общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 189 кв. м, представляващи подобекти с номера по специализирана карта - № 03 бетонова площадка с площ в размер на 11 кв. м, № 09 бетонова площадка с площ в размер на 48 кв. м, № 18 бетонова площадка с площ в размер на 114 кв. м, № 19 бетонова площадка с площ в размер на 1 кв. м, № 11 бетонови стълби с площ в размер на 1 кв. м, № 12 бетонови стълби с площ в размер на 1 кв. м, № 13 бетонови стълби с площ в размер на 5 кв. м, № 14 бетонови стълби с площ в размер на 4 кв. м и № 15 стълба с площ в размер на 4 кв. м.

Морски плаж „Кранево юг – 2“ е с дължина на бреговата линия 193 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 37 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 07.06.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 14 233,72 лева (четиринадесет хиляди двеста тридесет и три лева и седемдесет и две тотинки)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 19.05.2022 г. до 17:00 часа на 06.06.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

         Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 19.05.2022 г. до 17:00 часа на 06.06.2022 г. /включително/ по един от следните начини:

1. Изпратени в запечатан непрозрачен голям плик в Министерство на туризма или по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, Министерство на туризма, на вниманието на Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“.  Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до края на работното време на посочената по-горе крайна дата. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им от служител на дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ или

2. На мястото в сградата на Министерство на туризма, на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 1, от дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Подаването и регистрирането на заявления с оферти за участие в откритата процедура да се извършва лично от кандидата, чрез лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца и/или лично от физическото лице и/или от изрично писмено нотариално упълномощено от тях лице и срещу представяне на лична карта. При регистрирането на заявлението да се подписва нарочен регистър от кандидата.

Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

            Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

            Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881 и 02/ 90 46 880

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

       Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                          02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon