Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Шкорпиловци- юг“, находящ се в община Долни чифлик, област Варна

15 юни 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Шкорпиловци - юг“, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 54 825 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол от април 2014 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 83404.502.36, поземлен имот – държавна публична собственост с идентификатор 83404.502.58 и поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 83404.502.60 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 1068/23.12.2008 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост № 463/26.03.1999 г. Активната плажна площ на морски плаж „Шкорпиловци - юг“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 33 647 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 134 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на  частта от морски плаж „Шкорпиловци - юг“, са изключени площта на установените пясъчни (сиви) дюни, в размер на 21 086 кв. м. и площта, заета от обекти на инфраструктура, в размер на 92 кв. м. Морски плаж „Шкорпиловци – юг“ е с дължина на бреговата линия 634 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 73 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 02.07.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 18 666,27 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 15.06.2018 г. до 29.06.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 15.06.2018 г. до 29.06.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 813.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon