Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“, находящи се в община Аврен, област Варна

23 февруари 2023

О Б Я В А

Министерство на туризма

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“, находящи се в община Аврен, област Варна, с обща площ 93 991 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 04426.102.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на землище с. Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-14-03-139/13.01.2012 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, поземлен имот с идентификатор 04426.102.378 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на землище с. Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-18-3982/01.04.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна и поземлен имот с идентификатор 04426.102.370 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на землище с. Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-14-03-139/13.01.2012 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1402/22.04.2014 г., Акт за изключителна държавна собственост № 1403/22.04.2014 г., Акт за изключителна държавна собственост № 1404/22.04.2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Камчия – Север“, приета с Протокол № 8/12.10.2011 г.  г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 88 964 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 224 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ не са включени следните площи: общата площ на пясъчните дюни в размер на 1 867 кв. м, заливаемите площи в размер на 1 099 кв. м и затревените площи в размер на 2 061 кв. м.

Морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ е с дължина на бреговата линия 1 166 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 123 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.                     

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 44 657 лв.  (четиридесет и четири хиляди шестстотин петдесет и седем лева)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1000 лв. (хиляда лева)

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 23.02.2023 г. до 17:00 часа на 24.03.2023 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

         Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 23.02.2023 г. до 17:00 часа на 24.03.2023 г. /включително/ по един от следните начини:

1. Изпратени в запечатан непрозрачен голям плик в Министерство на туризма по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, Министерство на туризма, на вниманието на Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до края на работното време на посочената по-горе крайна дата. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им от служител на дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ или

2. На мястото в сградата на Министерство на туризма, на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 1, от дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Подаването и регистрирането на заявления за участие в тръжната процедура да се извършва лично от кандидата, чрез лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца и/или лично от физическото лице и/или от изрично писмено нотариално упълномощено от тях лице и срещу представяне на лична карта. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им, който  се подписва от кандидата.

Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

              Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881, 02/ 90 46 833 и 02/90 46 880

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

      Заповед

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon