Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Аспарухово“

12 май 2016

ОБЯВА

Министерство на туризма /МТ/

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Аспарухово", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1555/18.02.2016 г. и с идентификатор 10135.5506.897 по кадастрална карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 100 127 кв.м., с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът да се проведе на 26.05.2016г. от 14.30 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 104 866,68 лева (сто и четири хиляди лева осемстотин шейсет и шест лева и шейсет и осем стотинки) - без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 62, етаж 6 в сградата на МТ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ- IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна” № 1, стая № 62, етаж 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon