Обява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Шкорпиловци-юг", община Долни Чифлик, област Варна

12 април 2023

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Шкорпиловци - юг“, находящ се в община Долни Чифлик, област Варна, с обща площ 54 812 кв. м, съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 83404.502.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-03-2/12.02.2014 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 463/26.03.1999 г., Акт за изключителна държавна собственост № 1068/23.12.2008 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост № 463/26.03.1999 г. и специализираната карта и регистър на морските плажове и дюни, разположени на територията на з-ще с. Шкорпиловци, лист 4, приета с Протокол от 14.05.2014 г. на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Шкорпиловци - юг“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 33 641 кв. м и с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 125 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

В активната плажна площ на морски плаж „Шкорпиловци - юг“ не са включени: площите заети от пясъчни дюни в размер на 20 923 кв. м.

Морски плаж „Шкорпиловци - юг“ е с дължина на бреговата линия 634 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 71 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

В общата площ на морски плаж „Шкорпиловци - юг“ е включена общата площ под обектите на инфраструктурата в размер на 248 кв. м, разположени в границите на пясъчните дюни, установени с номера и площи от специализираната карта и регистър на морските плажове и дюни, разположени на територията на з-ще с. Шкорпиловци, лист 4, приета през 2014 г., с идентификатори и площи от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени през 2014 г. и представляващи: в обект № 12 от специализираната карта и регистър - бетонова площадка № 2 с площ в размер на 9.00 кв. м, бетонова площадка № 3 с площ в размер на 19.00 кв. м, бетонова площадка № 6 с площ в размер на 0.50 кв. м, шахта № 7 с площ в размер на 1.00 кв. м, плочник № 10 с площ в размер на 6.00 кв. м, шахта № 11 с площ в размер на 1.00 кв. м, шахта № 12 с площ в размер на 2.00 кв. м; в обект № 9 от специализираната карта и регистър - асфалтова площадка № 1 с площ в размер на 30.00 кв. м и бетонова площадка № 3, бетонова площадка № 5, навес № 4, в площта, на които попада част от сграда с идентификатор 83404.502.54.1, нанесена в кадастралната карта със Заповед № 18-9320/01.11.2018 г. на началника на СГКК – Варна, с площ в границите на морския плаж в размер на 179.52 кв. м.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 05.05.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 44 901 лв.  (четиридесет и четири хиляди деветстотин и един лева) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1000 лв. (хиляда лева)

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 12.04.2023 г. до 17:00 часа на 28.04.2023 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

         Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 12.04.2023 г. до 17:00 часа на 28.04.2023 г. /включително/ по един от следните начини:

1. Изпратени в запечатан непрозрачен голям плик в Министерство на туризма по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, Министерство на туризма, на вниманието на Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до края на работното време на посочената по-горе крайна дата. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им от служител на дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ или

2. На мястото в сградата на Министерство на туризма, на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 1, от дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Подаването и регистрирането на заявления за участие в тръжната процедура да се извършва лично от кандидата, чрез лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца и/или лично от физическото лице и/или от изрично писмено нотариално упълномощено от тях лице и срещу представяне на лична карта. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им, който  се подписва от кандидата.

Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

              Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881, 02/ 90 46 833 и 02/90 46 880

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon