Туристически сдружения

30.11.2014

Туристическите сдружения по смисъла на Закона за туризма се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Туристическите сдружения се вписват в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

Предметът на дейност на туристическите сдружения включва дейности за координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма.

Сдруженията могат да бъдат:

 1. регионални или местни;
 2. браншови;
 3. продуктови;
 4. професионални.

Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;
 2. участват в работните групи към Министерството на туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма;
 3. изготвят анализи, експертизи и други и участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на общината и съдействат за тяхното изпълнение;
 4. поддържат база данни на членовете на сдружението;
 5. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;
 6. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
 7. съдействат за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове и на кадрите в туристическия бранш;
 8. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
 9. съдействат за маркетинга и рекламата на туристическия продукт на съответната територия;
 10. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или създават такива;
 11. могат да участват с представители в ОЕККТО, НСТ и в консултативните съвети за развитие на туризма към кметовете на общини;
 12. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове;
 13. информират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси;
 14. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 15. участват в регионални, национални и международни проекти и програми;
 16. извършват и други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона.

Информацията относно процедурите за регистрация за вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър е достъпна на сайта на Министерството на туризма в рубриката "Услуги в туризма".