Проекти изпълнявани от МТ като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

01.12.2014

Проекти, изпълнявани от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване":

Име на проекта

Прогнозна стойност, в лв.
1 "Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг" (приключил) 4 315 360
2 "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия" (приключил) 7 960 800
3 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" (приключил) 5 432 600
4 "Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България, като туристическа дестинация" (приключил) 7 897 580
5 "Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България" (приключил) 6 411 440
6 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на дестинация България по водещи паневропейски телевизионни канали" (приключил) 7 501 480
7 "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращи въз основа на единни стандарти" (приключил) 637 020
8 "Разработване на стратегия за бранд "България" и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт" (приключил) 2 822 900
9 "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия" (приключил) 494 028
10 "Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии" 2 199 866
11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" 3 150 000
12 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали" 6 280 560
13 "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари" 7 282 374
14 "Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции" 1 577 523

Рекламна кампания на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за пазар Великобритания, по Проект "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия"

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма" по проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия"

Основни резултати от изследванията в първа фаза, по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд", по Проект "Разработване на бранд "България", продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт"

Насоки към стратегията за бранд "България" по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Концепция за статута, организацията и дейността на ТИЦ в България и формирането на национална мрежа от ТИЦ, изготвена в резултат от изпълнението на Дейност 1 "Актуализиране и допълване на анализа за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни в развитието на ТИЦ", по Проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти".

Във връзка с изпълнението на проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти" е изготвен "Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения), който ще бъде представен на седем регионални срещи в периода 22.04-08.05.2014 г.