Министерство на туризма сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“

18 юли 2022

Министерство на туризма сключи договор BG16RFOP002-7.001-0001-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“, по Процедура BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“, приоритетна ос: Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проектът е насочен към Министерство на туризма с цел създаване на възможност същото да насочи подкрепа към значителния брой пристигащи от Украйна лица (бежанци), на които трябва да бъде предоставена базова подкрепа, свързана с покриване на основните им нужди.

Проектът е на обща стойност  – 62 889 120,00 лв., а основната му цел е справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на конфликта в Украйна. 

Целева група по проекта са лицата, потърсили убежище на територията на Република България в резултат на войната в Република Украйна, включително и деца под 18 години, на които е предоставена временна закрила.

Срок за изпълнение на проекта – 12 месеца.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon