Информационен ден в Министерство на туризма за старта на проекти ОПИК, ОПДУ и ОПОС

13 октомври 2022

Ha 14.10.2022 г. от 10.00 часа в Министерство на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1 (зала на партерен етаж), ще се проведе информационен ден по следните проекти:

BG16RFOP002-7.001-0001-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

BG05SFOP001-6.001-0001 „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по Оперативна Програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

BG16M1OP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“ по Оперативна Програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

В рамките на събитието ще се представят основните цели на проектите. Поканени за участие са представители на управляващите органи по съответните оперативни програми, ОИЦ и заинтересовани страни.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon