ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13 юни 2018

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, с настоящото Ви информираме, че Министерството на туризма е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, на основание чл. 6, § 1, б. “б”, „в“ и „д“ и  чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламента, и за цели, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Когато Министерство на туризма обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Министерството на туризма не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Обработването на данни се извършва за конкретни и точно определени на нормативно основание цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните: dpo@tourism.government.bg, 02/ 9046823.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon