Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг-юг", община Несебър, област Бургас

30 януари 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед №  Р - 14/21.01.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 2 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж (обн., ДВ. бр. 2 от 2020 г.) „Слънчев бряг-юг“, община Несебър, област Бургас, на свое заседание, проведено на 29.01.2020 г. одобри документация за концесия за морски плаж „Слънчев бряг-юг“, община Несебър, област Бургас.

            На 25.02.2020 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев бряг-юг“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 31.01.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа, до 12:00 часа на 24.02.2020 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Условия и ред

Заявление

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Предложение по първи критерий

Предложение по втори критерий

Предложение по трети критерий

Проект на договор

Справка за реда на плащането

Методика

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon