Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж с общо наименование "Елените", община Несебър, област Бургас

16 януари 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-2 от 03.01.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 769 от 18.12.2019 г. (обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас, одобри документация за концесия за морски плаж “Елените“, община Несебър, област Бургас.

            На 14.02.2020 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 15:00 часа ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 17.01.2020 г. във времето от 10:00 до 12:00 часа до 12:00 часа на 13.02.2020 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Условия и ред

Заявление

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Предложение по първи критерий

Предложение по втори критерий

Предложение по трети критерий

Проект на договор

Справка за реда на плащането

Методика

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon