Открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна

21 декември 2020

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-181 от 07.12.2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 835 от 17.11.2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2020 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Хижа Черноморец - юг“, община Варна, област Варна, одобри документация за концесия за част от морски плаж „Хижа Черноморец - юг“, находящ се в община Варна, област Варна.

            На 14.01.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер на част от морски плаж „Хижа Черноморец - юг“, находящ се в община Варна, област Варна, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 22.12.2020 г. до 17:30 ч. на 13.01.2021 г.   

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

            Огледът на обекта – свободен.

Условия и ред 

Заявление 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5 

Приложение № 6 

Приложение № 7 

Приложение № 8 

Приложение № 9 

Приложение № 10 

Приложение № 11 

Приложение № 12 

Приложение № 13 

Приложение № 14 

Приложение № 15 

Приложение № 16 

Приложение № 17 

Заявление с декларация приложение № 6

Предложение по първи критерий 

Предложение по втори критерий 

Предложение по трети критерий 

Проект на договор 

Справка за реда на плащането 

Методика 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon