Покана за подаване на проектни предложения от туроператорите и туристическите агенти по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК

13 октомври 2020

Министерството на туризма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 лева  (8 500 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 000 лева национално съфинансиране).

Средствата, които се предоставят по процедурата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуга.

По отношение на предприятията, крайни ползватели на помощта (туроператори и/или туристически агенти) ще бъде прилагана помощ “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56-0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313  

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 20 октомври 2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес: opicmt@tourism.government.bg.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на туризма (www.tourism.government.bg).

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пакет документи по процедурата: 

Условия за кандидатстване и изпълнение и приложения към тях

Въпроси и отговори по процедурата (актуализирани към 18.10.2020г.)

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon