Изпълнение на сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв., финансирана от ОПИК

01 февруари 2021
икона

Във връзка с изпълнението на сключените административни договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерството на туризма публикува разяснения във връзка с постъпили въпроси от бенефициенти, касаещи допустимите разходи по процедурата.

Разяснения във връзка с постъпили въпроси от бенефициенти, касаещи допустимите разходи по процедурата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon