Започна изплащането на преизчислените дължими суми към хотелиерите по Програмата за хуманитарно подпомагане на украинците, в размер на 5 764 362 лв.

01 март 2024

Започна изплащането на преизчислените дължими суми към хотелиерите по Програмата за хуманитарно подпомагане на украинците, след като Министерският съвет прие решение за одобряване на помощта на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Общият размер на преизчислените суми от 01.06.2022 г. до 31.10.2023 г. е в размер на 5 764 362 лв. за 129 юридически и физически лица, съгласно приложения Списък № 21, неразделна част от проекта на Решение.

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и в местата за подслон, след като лицата, с временна закрила, са преминали през съответната процедура.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon