Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма е публикуван за обществено обсъждане

21 май 2018

Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИД НА ЗТ) е предложен за обществено обсъждане. Проектът може да бъде намерен на сайта на Министерството на туризма и в Портала за обществени консултации strategy.bg. С промените се прецизира и усъвършенства нормативната база в туризма с цел оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги, гарантиране на качеството на туристическите дейности и осигуряване на по-добра защита на правата и интересите на потребителите.

С предлаганите промени в Закона за туризма се засилва ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма. Когато на територията на общината има национален курорт задължително в състава му трябва да бъдат включени и представителите на собствениците на туристически обекти и на туристическа инфраструктура в националния курорт, или на техни местни или регионални сдружения.  Те следва да имат мнозинство в консултативния съвет. Когато на територията на общината има национален курорт, на съответния консултативен съвет се възлага да проучва, обсъжда и предлага пред общинския съвет мерки за устойчиво развитие на националните курорти като туристическа дестинация.

Нова глава четвърта „а“ регламентира, че националните курорти се обявяват за такива с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на туризма. Допуска се освен селищните образования с национално значение и други курорти от национално значение, определени за такива по реда на Закона за здравето, да бъдат обявени за национални курорти. Законопроектът предвижда и наполовина по-кратка процедура за административни услуги по Закона за туризма за субектите, работещи в национален курорт. Критериите, на които трябва да отговарят националните курорти, организацията и управлението, както и благоустрояването на курорта ще бъдат регламентирани в наредба, разработена от Министерство на туризма и предложена на Министерски съвет.

В Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма се предвижда на категоризираните места за настаняване да се определя уникален идентификационен код (УИК), който ще генерира от Националния туристически регистър и ще съдържа данни за категоризирания туристически обект. С УИК ще се постигне индивидуализация на туристическите обекти, което ще подобри функционирането на Единната система за туристическа информация.

Промените предвиждат още въвеждането на „Доброволен етикет за качество“, който може да се придобива от категоризираните места за настаняване, за хранене, туроператорите и туристическите агенти. Валидността му е 3 г. Всяка година обаче ще се прави проверка на придобилите този етикет и при нарушения сертификатът ще може да се обезсилва. Предвижда се звено, което ще осъществява административен контрол над местата за настаняване, заведенията за хранене, туроператорите, туристическите агенти, екскурзоводите и планинските водачи. Контролът за защита на правата на потребителите ще е в компетенцията на Комисията за защита на потребителите.  Срокът за обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма е 1 месец.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon