Важна информация за кандидатите по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила

30 май 2022

Предоставянето на хуманитарно подпомагане по Програмата е за периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. включително. Кандидати по програмата са предприятия и лица, които упражняват дейност в  категоризирани и регистрирани места за наставане по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър (НТР), както и бюджетни организации и лица, които стопанисват обекти, вписани в Регистъра на местата за подслон и предоставящи услуга по настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в  Украйна.

За изпълнението на Програмата се създава Регистър на места за подслон (РМП), настанили лица с временна закрила, като част от Националния туристически регистър. РМП ще действа само и единствено за целите на Програмата.

В този регистър се вписват само такива места, които са предоставили подслон, и които не са вписани в Националния туристически регистър.  Тези обекти не са категоризирани и регистрирани доставчици на туристически услуги по настаняване по смисъла на Закона за туризма например: държавните почивни бази за отдих, базите за профилактика и рехабилитация на държавната администрация и организациите на бюджетна издръжка, бази на БАН, почивните бази за отдих и в базите за профилактика и рехабилитация на публичните предприятия и висшите училища.

Лице, което ще извършва настаняване в обект – място за подслон на лица, разселени от Украйна и получили временна закрила в България, подава заявление по образец за регистрация на място за подслон до Министъра на туризма. В заявлението се посочват данни и обстоятелства, като пълно име на организацията, стопанисваща обекта, Единен идентификационен код (ЕИК или БУЛСТАТ), данни за контакт, капацитет на обекта, заведения за хранене и др. 

Данните се попълват по образец и файла се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Подписаното заявление се подава до Министъра на туризма на адрес за електронна поща: ua.statebases@tourism.government.bg.

Вписаните лица в РМП, които предоставят услуга по настаняване и изхранване на разселените лица от Украйна, е необходимо да попълват данните за настанените лица към Единната система за туристическа информация (EСТИ) в задължителния формат на Регистър на настанените туристи съгласно чл. 116, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма.

За подаването на данните е необходимо лицето, стопанисващо обекта, вписан в РМП, да създаде свой профил в ЕСТИ. Подробни указания за създаването на достъп и подаването на данни до системата се намират на институционалната страница на Министерство на туризма в секция „ЕСТИ“ на интернет адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheskainformaciya/video-obucheniya-0.

Кандидатстването по програмата се извършва с попълване и подаване по електронен път на уеб базиран Формуляр за кандидатстване чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ с интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index Практическо Ръководство за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

Повече за реда за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ по Програмата може да научите на адрес - https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2022-05/prilozhenie-11.pdf

За целите на изпълнение на Програмата периодите за кандидатстване се разделят, като следва:

1. За първи отчетен период обхващащ времето от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.07.2022 г. до 16:30 часа на 05.07.2022 г.

2. За втори отчетен период обхващащ времето от 01.07.2022г. до 31.07.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.08.2022 г. до 16:30 часа на 05.08.2022 г. 3.

За трети отчетен период обхващащ времето от 01.08.2022г. до 31.08.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.09.2022 г. до 16:30 часа на 05.09.2022 г.

Подробна информация за програмата може да намерите на адрес - https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2022-05/programa_20.05.2022.pdf.

С информацията за изискванията за подслон и храна може да се запознаете на адрес - https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/programa-za-humanitarno.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon