Стартира третата мярка за държавна помощ за подкрепа на туроператорите за връщане на суми към клиенти

04 февруари 2022

На 4 февруари 2022 г., стартира приемът на заявления за кандидатстване по схема BG-176789478-2021-07 „Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19“.

Схемата се провежда на основание Постановление на Министерския съвет № 427 от 9 декември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ. бр.104 от 12 декември 2021г., изм. ДВ. бр.3 от 11 януари 2022г.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 6 млн. лв.

Бенефициенти на помощта са предприятия, които извършват туроператорска дейност и които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.

Новото за процедурата е завишеният размер на прага на финансова помощ по процедурата от 2,3 млн. евро., респ. 4 498 409 лв. предвид последното шесто изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Кандидатстването за държавна помощ се извършва по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ с интернет адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

Ще се прилага схема за предоставяне на държавна финансова помощ с един краен срок - 16:30 часа на 11.02.2022 г.

Финалният вариант на Указанията за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства се съдържа в СУНИ, модул „Схеми за кандидатстване“, раздел „Схема BG-176789478-2021-07“.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения само писмено във връзка с Указанията за кандидатстване, до три дни преди крайния срок за подаване на заявления на електронна поща: shema7@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon