Списъкът с преизчислените дължими суми към хотелиерите по програмата за хуманитарно подпомагане на украинците е готов

13 юли 2023

Списъкът с преизчислените дължими суми към хотелиерите по програмата за хуманитарно подпомагане на украинците е готов и предаден за одобрение от Министерския съвет. Той обхваща всички отчетни периоди по Програмата от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г.

Министерството на туризма напомня няколко важни обстоятелства, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ за изрядност на документацията, необходима за получаване на финансиране:

  • Помощта се предоставя на лице, което има издадена валидна регистрационна карта на чужденец и му е предоставена временна закрила от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), със срок на валидност до 4 март 2024 г.
  • Лицата са настанени в категоризирани или регистрирани места за настаняване, в които към 31.10.2022 г. са се ползвали от Програмата, в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. са продължили да се ползват от Програмата и след 16 ноември 2022 г. продължават да са настанени в същото място за настаняване, в което са настанени към 31.10.2022г., или са преместени по изключение с решение по инициатива и преценка на НОЩ. Условията и редът за това се определят от НОЩ.
  • Новонастанени лица в места за настаняване може да са само съгласно условията на Актуализирания план за действие при временна закрила в Република България, по изключение с решение на НОЩ, лица с предоставена временна закрила, което се извършва с цел събиране на членовете на едно семейство.
  • Не може да се приемат в места за настаняване и подслон новопристигнали лица от Украйна, които искат да се възползват от Програмата, без решение и разрешение от НОЩ.
  • Министерството на туризма няма да верифицира нощувки и изплаща средства за настанени лица, които не отговарят на описаните условия.
  • Моля следете информацията на страницата на Министерството на туризма и раздел „Информация за настаняване във връзка с войната в Украйна“ 

Припомняме, че Правителството удължи срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до 30 септември 2023 г. Според Решението, което влезе в сила от 1 юли 2023г., хотелиерите ще продължат да получават 15 лева на ден на човек за настаняване.

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, след като лицата, търсещи временна закрила, са преминали през буферни центрове.

Решението задължава още министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за интеграционни мерки по отношение на разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила.  

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon