Морските плажове ще бъдат групирани съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които се предлагат на тях

28 декември 2016

Морските плажове ще бъдат групирани и класифицирани, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които днес бяха приети от Министерски съвет по предложение на министъра на туризма Николина Ангелкова.

Съгласно новите промени, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване размерът на концесионното плащане, както и последващото определяне на цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж, в зависимост от групата, в която попада. Предвижда се разработването на съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете, която да продължи предприетите стъпки за намаляване цените на плажните принадлежности на плажовете.

Припомняме, че на 20 юли т.г. МС прие промени в действащата Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и бе прието Решение за въвеждане на  минималните задължителни критерии при комплексната оценка на офертите на участниците в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж, с което като критерий за оценка бе въведена предлаганата  цена за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг. При определяне на минималната цена на концесионното плащане за всеки конкретен  случай , методиката се базира  на съответните прогнозни базисни цени за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг, в зависимост от местонахождението и особеностите на конкретния морския плаж, т.е. в зависимост от съответните показатели по Методиката. Тази базисна цена варира в зависимост от степента на развитие на прилежаща инфраструктура на плажа, близостта, липсата и /или наличието на леглова база, както и нейния брой в или до морския плаж. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на 1 бр. чадър или 1 бр. шезлонг е 2 лв., в населени места с около и над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. С днешните промени в ЗУЧК се продължава тази политика, като се детайлизират елементите, които ще оказват влияние за формиране на специфични изискванията към концесионерите, в това число и към очакваните предлагани от тях цени на плажните принадлежности. 

Групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като ще се вземат предвид дали те се намират в урбанизирана територия или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и др. По този начин всяка категория плажове ще могат да се управляват по различен начин като се отчита търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.

На тази основа се определят четири основни групи морски плажове:

  • Група I - Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;
  • Група II - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;
  • Група III - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;
  • Група IV - Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.

Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва, въз основа на минимален набор от критерии, включващи географското разположение на морския плаж; степента на урбанизация на териториите, прилежащи към морския плаж, природно-климатични и екологични характеристики, близост до туристически дестинации. За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесе за още по-детайлното им разделение. Предвижда се допълнително доразвиване и детайлизиране на диференцирането в отделна наредба към закона.

Законопроектът въвежда и класификация на морските плажове, съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, въз основа на минимални изисквания за техния вид и качество. Групирането на морските плажове, вкл. и по възможностите за ползването им, ще доведе в максимална степен до баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове туристически услуги. Създаването на отделни групи и класове морски плажове и прилагането на различен подход спрямо тях, се очаква да окаже пряко въздействие върху основните бизнес модели, използвани при възлагането на концесии (съответно – договори за наем) на морски плажове. С промените се цели постигането на устойчивото развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт, в съчетание с осигуряване защита на потребителите на туристическите услуги.

Предложените промени бяха обсъждани с всички заинтересовани страни – кметове, туристически бранш, концесионери на морски плажове и др., повече от 6 месеца. Проведени бяха редица срещи с участието на министъра на туризма, като всички получени предложения бяха систематизирани и разгледани, като голямо част от тях са част от приетия днес законопроект.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon