Министерство на туризма обявява поръчка за популяризиране на туристическа дестинация България

04 септември 2023
Министерство на туризма обявява поръчка за популяризиране на туристическа дестинация България

 „Популяризиране на туристическа дестинация България чрез организиране и провеждане на тематични турове за журналисти, снимачни екипи, блогъри, влогъри, популярни личности и експедиенти от целеви и перспективни пазари.“ е предметът на  открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, която Министерство на туризма обявява. Поръчката е включена в изпълнението на Годишната програма за  Национална туристическа реклама и в частност за популяризиране на дестинацията посредством тактически маркетингови инструменти (програми, кампании и др.), при които своето място заемат опознавателните турове, познати като Press & FAM Trips.

Целта им е да запознаят на място участниците (журналисти, снимачни екипи, блогъри, влогъри, популярни личности и експедиенти от целеви и перспективни пазари) с туристическите ресурси, атракции и възможности за туризъм, а те да споделят тази информация със своите читатели/последователни и/или клиенти. От маркетингова гледна точка източникът и привлекателността на информация и съобщения може да има огромно влияние върху вероятността потенциалният широк кръг от потребители/читатели да го приемат. Споделеният личен опит, достоверността в някои случаи и пристрастия към източника имат изключително значение за приемането на споделената информация и разпространението върху потенциалната аудитория.

 • Редът за възлагане e открита процедурата по реда на  чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
 • Обектът на обществената поръчка: „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
 • Срокът на  договора: 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на сключване или до достигане на максималната обща стойност на договора, което от двете събития настъпи първо.
 • Мястото на изпълнение на обществената поръчка:   На територията на Република България.           
 • Прогнозната (максимална) стойност на обществената поръчка е 1 000 000,00 (един милион) лв. без включен ДДС, респ. 1 200 000,00 (един милион и двеста) лв. с включен ДДС.     
 • Финансирането на обществената поръчка ще се осъществява със средства бюджета на Министерство на туризма.
 • Критерий за възлагане: Настоящата обществена поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Сред заложените изисквания за изпълнение на поръчката са:

 • Обосновка за предложенията и избор на участниците, спрямо спецификата на тура;
 • Съставяне на подробна програма на пътуванията;
 • Организация, подготовка и изпращане на покани до журналисти, снимачни екипи от значими печатни и електронни медии със специализирани туристически рубрики или предавания, експедиенти и други участници от съответните пазари;
 • Подписване на договор/споразумение с участниците в тура относно техните ангажименти при участието им в опознавателната обиколка и за определен период след провеждането ѝ във връзка с представянето и рекламирането на дестинация България, съобразно изискванията на Възложителя и спецификата на тура. Залагат се и минимални изисквания към всеки един от участниците в туровете;
 • Логистика;
 • Управление на кампаниите и комуникационните материали, създадени в рамките на обиколките и/или след тяхното провеждане, и контрол върху съдържанието;
 • Придружаване от екскурзовод, притежаващ документ за правоспособност;
 • Последващ мониторинг на резултатите от пътуванията, включително пълен клипинг на публикациите и представяне на подробен отчет и анализ на ефективността от проведените опознавателни обиколки и посещения, използвайки специфичните съгласно всеки комуникационен канал метрики;
 • Подготовка на информационни и PR материали за всеки тур/посещение и др.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon