Министерство на туризма е изразило своето становище относно Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства

08 февруари 2024

Министерство на туризма изрази своето становище относно Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, и го представи в Народното събрание на 30 януари 2024 г., въпреки че такова не е поискано официално от водещата комисия по енергетика. Същото е качено на интернет страницата на Народното събрание на 6 февруари2024 г.

Министерството на туризма подчертава, че от ключово значение за изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето е намирането на баланс между прогреса в сферата на енергетиката, запазване на природните дадености и съответно поминъка на местното население в черноморските региони. Европейският съюз е изключително стриктен в приложението на своето законодателство по отношение опазването на околната среда. В този смисъл и изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето трябва да протече при много стриктни условия, които да гарантират това равновесие.

Тук може да намерите пълния текст на становището на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon