Министерски съвет прие постановление за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за туроператори в размер на 6 млн. лв.

08 декември 2021

Министерски съвет прие решение, с което се определят условията, критериите, реда и размера на средствата, отпускани като държавна помощ за туроператорите, които имат неиздължени към клиенти суми за неосъществени пътувания през периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID -19.

Бюджетът по настоящата схема е в размер на 6 000 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС  през 2020  г. и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.

Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма. Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Това е трета нова схема в подкрепа на туристическия сектор само в мандата на настоящия служебен кабинет. Предстои нотифициране на схемата от Европейската комисия. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon