Комитетът за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ одобри промени в методологията и критериите за подбор на операции по процедура за подкрепа на организациите за управление на туристическите райони

03 април 2017

С решение от 31.03.2017 г. Комитетът за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК) одобри промените в методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерството на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“. Министерството на туризма (МТ) е конкретен бенефициент, като със средства по ОПИК ще се подкрепя създаването и функционирането на организации за управление на туристическите райони (ОУТР). Съгласно Закона за туризма те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определен туристически район.

Дейностите, които МТ ще изпълнява в подкрепа на ОУТР, включват:

  • Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР чрез разработване на методика и организация на структурата на тяхната работа; програми, наръчници, анализи, провеждане на обучения;
  • Дейности за разкриване на офиси на ОУТР в 9-те туристически района, включително закупуване на обзавеждане и оборудване;
  • Провеждане на проучвания, анализи, прогнози, стратегии и др., създаване на бази данни, подготовка и провеждане на обучителни и промоционални кампании, вкл. разработване, издаване и разпространение на рекламни материали в подкрепа на ОУТР за всеки от 9-те туристически района;
  • Организиране на участието на МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.

Основната цел е подобряване на бизнес средата, в която оперират туристическите предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на Министерството на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon