Българската държава продължава да подпомага украинските граждани, потърсили временна закрила у нас, чрез настаняването им в държавни бази

01 ноември 2022
Снимка
Помощта за гражданите от Украйна, потърсили временна закрила в България, продължава чрез настаняването им в държавни бази. Това ще гарантира, че през предстоящите зимни месеци тези граждани ще получат помощ от държавата и няма да се налага да се преместват другаде. С решение на Министерски съвет се осигурява 15-дневен срок, който започва да тече от днес до средата на месец ноември и в рамките на който всички нуждаещи се от подкрепа за настаняване украински граждани, потърсили временна закрила у нас, ще могат да се настанят в подходящи държавни бази. За целта служебният кабинет прие промени в Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. 
 
Съгласно промените, срокът на действие на програмата се удължава до 15.11.2022 г. при действащите в момента финансови параметри на помощта за нощувка и изхранване или за нощувка без изхранване, като в удължения период на действие ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази. 
 
С това правителствено решение България се придържа към преобладаващата практика в страните от Европейския съюз, където настаняването в хотели е временна мярка, която към момента е преустановена. Над половин милиард лева са разходите досега в помощ на търсещите закрила украински граждани в България, като 200 млн. лв. от тях са за сметка на държавния бюджет и около 300 млн. лв. са по линия на преструктурирани европейски програми и фондове. 
 
Правителственото решение от 31 октомври 2022 г. предвижда за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г., настаняването по Програмата се извършва, както следва:
 
- Лицата с временна закрила, които се ползват от Програмата към 31.10.2022 г. /нощувка с изхранване или само нощувка без изхранване/, могат да се преместват в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. само в обектите за подслон, вписани в Регистъра на местата за подслон, насочени от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213/03.10.2022 г. на министър-председателя;
 
- Лицата, получили временна закрила след 31.10.2022 г., се настаняват само в обектите за подслон, вписани в Регистъра на местата за подслон, насочени от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213/03.10.2022 г. на министър-председателя.
 
Декларациите дали обектът участва в програмата чрез настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. ще се подават по нов начин - чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg.
 
Въвежда се и допълнителна верификация за вида на предоставяната услуга (настаняване с изхранване на обща цена или само настаняване). За целта всички участвали в Програмата лица се задължават в срок до 22.11.2022 г. да подадат чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg, подписана с КЕП декларация дали за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. обектът е участвал в програмата с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване.
 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon