Наредба за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители (НПККНДС)

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители.