Протокол от девето заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, проведено на 20.07.2021 г. - гр. София