Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)

05.12.2014
СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ООН (UNWOT)
 
Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризмът става част от инструментариума за постигане на “Целите на хилядолетието” на ООН.
СОТ генерира познания за пазара, насърчава конкурентоспособни политики и инструменти за устойчив туризъм, насърчава образованието и обучението в областта на туризма и работи за превръщането на туризма в ефективен инструмент за развитие чрез проекти за техническа помощ в над 100 страни по света.
Членството на СОТ включва 159 страни, 6 асоциирани членове и над 500 свързани членове, представляващи частния сектор, образователните институции, туристическите асоциации и местните туристически власти.
 
Структура
 
Генерална асамблея – това е върховният орган на СОТ. Заседания на Генералната асамблея се провеждат на всеки две години, за да се приеме бюджета и работната програма, както и да се обсъди и приемат решения по въпросите от основно значение за туристическия сектор. Всяка четвърта година се избира Генерален секретар. В Генералната асамблея участват пълноправните и асоциирани членове, докато партньорите са само наблюдатели. Световният комитет по етика на туризма е спомагателен орган на Генералната асамблея.
 
Регионални комисии – те са шест на брой: Африка, Америка, Източна Азия и Тихоокеански регион, Европа, Близък изток и Южна Азия. Комисиите заседават минимум веднъж годишно и в тях участват пълноправните и асоциирани членове, а партньорите са със статут на наблюдатели. 
 
Изпълнителен съвет – оперативен управляващ орган, който следи за това организацията да изпълнява своята работа и се придържа към бюджета си. Изпълнителният съвет провежда своите заседания минимум два пъти годишно, като те се ръководят от председател и двама заместник-председателя. Спомагателни органи към Изпълнителния съвет са комитетите. Като страна домакин на централата на СОТ, Испания има постоянно място в Изпълнителния съвет. 
 
Специализирани комитети съветват за управлението и програмата на СОТ. Те включват Комитета по програмата и бюджета, Комитет по статистика, Комитета по туризъм и конкурентоспособност, Комитета по туризъм и устойчивост, Световния комитет по етика в туризма и Комитета за преглед на заявленията за афилиирано членство. 
 
Секретариат – оглавява се от Генералния секретар на СОТ– Зураб Пололикашвили от Грузия и отговаря за изпълняването на програмата и целите на организацията. Секретариатът се намира в Мадрид и включва регионален офис за подкрепа на Азиатско-тихоокеанския регион в Нара, Япония, финансиран от японското правителство.
 
Официалните езици на СОТ са английски, испански, арабски, френски и руски.
 
България и СОТ
 
Република България е приета за пълноправен член на СОТ на 21 януари 1976 г. В рамките на СОТ страната ни е част от Регионална комисия Европа. Сътрудничеството на България с организацията подпомага за провеждането на държавна политика за устойчиво развитие на туризма, за следване на световните тенденции за развитие на туризма и представяне на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.
 
Хронологическа справка:
• През 1985 г. България е била домакин на 6-та сесия на Генералната асамблея. За президент на сесията е избран г-н Лъчезар Аврамов, а по време на проявата са приети Хартата за правата в туризма и Туристическият кодекс.
• В годините 1982-1985 и 2003-2007 Република България е член на Изпълнителния съвет.
• В периода 13-14 юни 2005 г. в к.к. Слънчев бряг се състои 75-та сесия на Изпълнителния съвет на СОТ.
• През ноември 2007 г. Република България бе избрана за заместник–председател на Регионална Комисия Европа за периода 2007-2009 г. и за член на Комитета по бюджет и финанси за периода 2007-2011 г.
• През ноември 2007 г. г-н Станислав Новаков е избран за член и заместник-председател на Програмния Комитет на СОТ за периода от 2007-2009 г. и като физическо лице (член) от 2009-2011 г.
• За периода 2009-2013 г. България е член на Изпълнителния съвет на СОТ.
• През пролетта на 2010 г. България е домакин на 51-та среща на Комисия Европа.
• За периода 2013-2017 г. България е член на Изпълнителния съвет на СОТ.
• През м. юни 2021 г. България бе избрана за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на СОТ за следващите две години.
 
Сред ключовите инициативи и събития, организирани със СОТ са следните:
 
Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм (гр. София, 29-ти ноември – 1-ви декември 2016 г.) - Конгресът беше отлична платформа и възможност за обмяна на информация, опит и добри практики в разработването на стратегии, които насърчават и улесняват нови и иновативни форми на културен туризъм. Целта на Конгреса беше да обсъди как сътрудничеството и партньорствата между туризма и творческите индустрии могат да играят важна роля в опазването и популяризирането на материалното и нематериално наследство, както и в генерирането на социално-икономически ползи за всички заинтересовани страни. В рамките на събитието бе приета т.нар. Декларация от София, в която се се подчертава, че туризмът е един от водещите глобални социално-икономически сектори, създаващ възможности за ръст, за опазване на културното наследство и ефективно използване на природните ресурси. Посочено е също, че отрасълът е сред приоритетните сфери за устойчиво развитие на света с хоризонт 2030 г.

Конгресът събра над 40 държавни делегации, над 20 министри, заместник-министри и ръководители на туризма от цял свят, както и международно признати професионалисти в творческите индустрии, експерти и учени. Сред официалните гости на събитието бяха г-н Талеб Рифай, генерален секретар на СОТ (2009-2017), Н.В. Симеон II, принцесата на Йордания и президент на Петра Нешънъл Тръст – Н.В. Дана Фирас, както и най-популярния египтолог в света - д-р Захи Хауас.  

 
Международен семинар „По Западния път на коприната“ (гр. София, 27-28 юни 2017 г.) - България членува в програмата на СОТ „По пътя на коприната“ от 2012 г. Събитието се проведе в рамките на „Инициативата за развитие на туризма по Западния път на коприната“. Това е съвместен проект на Световната организация по туризъм и Европейската комисия и е част от европейската инициатива „Подобряване на разбирането за европейския туризъм“. Чрез реализирането на този проект се цели популяризиране на възможностите за осъществяване на туристически дейности по западните участъци на Пътя на коприната. Една от основните идеи на инициативата е да бъдат обособени туристически маршрути по „Западния път на коприната“, а в дългосрочен план се очаква това да доведе до интензифициране на транснационалното сътрудничество между страните, членуващи в програмата на СОТ „По пътя на коприната“. 
В събитието взеха участие представители на всички 33-ри страни-членки на програмата на СОТ „По пътя на коприната“, представители на български и чуждестранни научноизследователски центрове, браншови организации и представители на дипломатическият корпус, акредитиран в България.
Българска марка, посветена на инициативата „2017 – Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ – през м. август 2017 г. бе валидирана специална пощенска марка, посветена на обявената от СОТ през м. януари 2017 г. Международна година на устойчивия туризъм за развитие. Пощенското филателно издание бе представено по време на 22-та сесия на Генералната асамблея на СОТ в гр. Ченду, Китай на 14 септември 2017 г. 
 
Международен конгрес на световните цивилизации и исторически маршрути (гр. София, 15-16 ноември 2018 г.) -  Конгресът адресира възможните варианти, чрез които световните цивилизации могат да бъдат „върнати към живот“ чрез туризъм, и по-точно чрез мрежата, развита около историческите маршрути. Конгресът изследва как туризмът по тези маршрути може да играе водеща роля за създаването на нови социално-икономически възможности за развитието на местно, регионално и национално ниво, като в същото време материалното и нематериалното древно наследство бива опазвано и популяризирано.
Сред официални гости на събитието бяха заместник-генералният секретар на СОТ Хайме Санклементе, Н.Пр. г-н Али Асгар Мунесан, вицепрезидент на Иран и председател на Иранската организация за културно наследство, занаяти и туризъм, г-н Тонг Кон, министър на туризма на Кралство Камбоджа, г-жа Сайед Мостафави, заместник-министър на администрацията, финансите и туризма на Ислямска Република Афганистан, г-н Омер Арисой, заместник-министър на културата и туризма на Република Турция, г-н Йоргос Циалас, държавен секретар за туристическа политика и развитие на Република Гърция, г-н Хайтам Матар, Изпълнителен директор на организация за развитие на туризма на Рас ал-Хайма, ОАЕ и др.