Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския регион

07.12.2014

Стратегията за стимулиране на развитието на Дунавския регион е представена на 8-ми декември 2010 г. в документа COM(2010) 715/4 от Европейската Комисия.

На 3-ти февруари 2011 г. в Будапеща Комисарят за Регионална Политика, Йоханес Хан, заедно с унгарския Министър на Външните Работи Янош Мартони, обявяват кои страни и региони ще координират приоритетните области на въздействие на Стратегията на ЕС за Дунавския Регион. На 13-ти април 2011 г. страните-членки подкрепят Стратегията на ЕС за Дунавския Регион на Съвета по Общи Въпроси.  Председателството, Съветът на Европа приемат Стратегията на 24-ти юни 2011 г., с  което стартира фазата на нейното изпълнение.

Дунавският Регион покрива 9 страни-членки на ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, България и Румъния) и 5 страни извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Украйна и Молдова). Тези държави обединяват своите усилия, за се справят с общите за тях предизвикателства, като:

  • екологични заплахи (замърсяване на водите, наводнения, климатични промени);
  • неусвоен плавателен потенциал и липса на пътни и железопътни транспортни връзки;
  • недостатъчни енергийни връзки;
  • небалансирано социално-икономическо развитие;
  • некоординирани системи за образование, проучване и иновации;
  • недостатъци в областта на сигурността.

Стратегията е разделена на 11 приоритетни области, подкрепящи четирите основни стълба на Стратегията:

А) Свързване на Дунавския регион

1) Подобряване на мобилността и интермодалността

2) Поощряване на по-устойчива енергия

3) Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората

Б) Опазване на околната среда в Дунавския регион

1) Възстановяване и поддържане на качеството на водите

2) Управление на екологичните рискове

3) Съхраняване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите

B) Създаване на просперитет в Дунавския регион

1) Развитие на общество, почиващо върху устоите на познанието чрез изследвания, образование и информационни технологии

2) Подпомагане на конкурентноспособноста на предприятията

3) Инвестиране в хора и умения

Г) Укрепване на Дунавския регион

1) Повишаване на институционалния капацитет и сътрудничеството

2) Съвместна работа за гарантиране на сигурността и справяне с организираната престъпност

Приоритетна област 3: Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората

Дунавският регион е привлекателен с общата си история и традиции, култура и изкуства, отразяващи различните общности в региона, както и със забележителното си природно наследство. Делтата на река Дунав е обект на световното културно и природно наследство и предлага възможности за спорт и други видове развлечение. Чрез прилагане на общ и устойчив подход за подобряване и популяризиране на тези възможности, регионът на река Дунав би трябвало да стане европейска и световна „търговска марка“.

Координацията на всяка приоритетна област е задача на държавите-членки (съвместно с държавите или регионите извън ЕС, с изключение на въпросите, по които ЕС взема решения на държавно равнище, като сигурността, тежките престъпления и организираната престъпност), като те се консултират с Комисията, както и със съответните агенции на ЕС и регионални организации.

Координаторите на приоритетните области, трябва да докажат ангажираност с целия регион на река Дунав, да притежават експертни знания, да гарантират изпълнението (напр. чрез постигане на съгласие относно планирането с определяне на цели, показатели и графици, както и чрез осигуряване на контакти на широка основа между организаторите на проекти, програмите и финансовите ресурси, като предоставят техническа помощ и съвети).

За координатори на Приоритетна област 3 са определени страните на България и Румъния, а Европейската Комисия се подпомага от национални центрове за контакт, като в България това е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На свой ред, Министерството на туризма е водеща институция в  координацията на областта на Стратегията в партньорство с Румъния, като същевременно е инициатор на дейности и проекти по изпълнението й на национално и транс-национално равнище.

За повече информация по темата:  http://ec.europa.eu/regional_policy/BG/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/