Българско председателство на съвета на ЕС

08 август 2019

БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 

 

Туристическият сектор е един от най-значимите фактори за устойчивото развитие на европейските икономики. Общият принос на туризма към БВП на ЕС възлиза на 10.2% и осигурява не по-малко от 25 милиона работни места. Наред с това през миналата година броят на международните туристи, посетили ЕС, нараства с 8%, като са регистрирани около 500 милиона посетители, делът на туристическият сектор заема 10% от БВП на Съюза и осигурява 25 млн. работни места. Налице са няколко тенденции, които най-вероятно ще окажат дълбоко и трайно въздействие върху сектора на туризма, като устойчивото развитие, цифровите технологии, свързаността и промяната в поведението на търсене на посетителите.

За да проучим задълбочено и да осмислим тези тенденции и вземайки под внимание приоритетите на Българското председателство на съвета на ЕС, Министерството на туризма организира поредица от прояви на високо равнище.

В периода 12-13 Февруари 2018 г. бе организирана Неформалната среща на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС, съчетана с Конференция на високо равнище „Туризъм и икономически растеж“, които се проведоха в София. Европейският комисар за единния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия г-жа Елжбиета Биенковска, генералният секретар на Световната организация по туризъм на г-н Зураб Пололикашвили, както и европейски министри и делегати от държавите-членки на ЕС, присъстваха на форума. Участваха представители на Европейския парламент и Европейския комитет на регионите. Предвид приоритета на българското председателство за европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани и българската политика за регионална интеграция на Турция, техните министри на туризма и представители също присъстваха на събитието.

Неформалната среща на министрите на туризма се съсредоточи основно върху туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически растеж, регионална интеграция и мир. Част от дебата бе обмяната на мнения, отнасящи се до споделената икономика и свързаността като фактор, позволяващ разширяването на отношенията между хората, включително положителното му въздействие върху Балканския регион, както и на взаимодействието между туризма и политиките на сближаване. Участниците имаха възможността да споделят кратки истории за успеха по отношение на туристическите проекти в съответните си страни и потенциалните възможности, свързани с общите европейски инициативи в областта на туризма.

Интеграцията на Западните Балкани в областта на туризма е изключително напреднала. Направена бе ретроспекция на статистическите данни за българския туризъм, отбелязвайки приноса на сектора за устойчивия икономически растеж на Европа. Предложи бе създаването на обща карта на европейските сайтове за културен туризъм, която да генерира интерес за Европа, особено от пазарите на далечни разстояния. Участниците в неформалната среща отчетоха необходимостта от издигането на туризма на по-високо институционално ниво и създаване на нова стратегическа рамка за сектора на равнище ЕС. Хърватския министър на туризма Гари Капели предложи да бъде създаден на европейски финансов инструмент за насърчаване на устойчивото развитие на туризма. Вследствие на събитието Хърватия предложи приемането на Декларация на министрите, отговарящи за туризма на държавите-членки на ЕС.

Комисар Елжбиета Биенковска отбеляза, че туризмът има ефект на преливане в много други сектори и е изключително важен за заетостта, особено за младите хора. Тя представи преглед на действията на Комисията в подкрепа на конкурентоспособността на туристическия сектор и подчерта значението на сътрудничеството между заинтересованите страни на всички равнища.

Заместник-председателят на работната група по туризма в комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент Ищван Юхели посочи, че през следващите две години ще бъдат взети важни бюджетни решения на европейско равнище и покани всички участници да подчертаят приноса на туризма за икономиката на техните правителства.

Неформалната среща на министрите на туризма беше последвана от Конференция на високо равнище, събирайки на едно място представители на неправителствени организации, академични среди, заинтересовани страни от бизнеса и правителствени служители. Дискусиите бяха насочени към три основни аспекта: (1) туризмът като устойчив фактор за икономически растеж на регионално и европейско равнище, (2) геополитически и геоикономически аспекти на туризма и (3) предизвикателства и възможности за туризъм между Европа и Китай в контекста на инициативата „2018 г. Година на туризма - ЕС и Китай“.

Специално внимание бе обърнато на туризма като фактор за интегрирането на хора, стоки и услуги в региона на Балканите. Политиките на ЕС бяха разгледани като катализатори за развитието на туристическата индустрия по отношение на конкуренцията, защитата на потребителите и общите инициативи. Създаването на обща карта на европейските туристически културни обекти, обсъдени на предишната сесия, бе допълнително разработена от представители на неправителствените организации с предложение да се включат обектите на ЮНЕСКО за световно наследство. Основното заключение е необходимостта от по-добра позиция на туризма в институциите на ЕС, както и координирана европейска политика за сектора.

Вторият панел разгледа мерките и решенията, необходими за създаването на туристическа дестинация по-безопасна и привлекателна. Сесията включи скорошни развития на политиката с цел да се проучи, в тясно сътрудничество между всички заинтересовани от туризма, сигурността като основен фактор за развитието на сектора. Бяха оценени и положителните развития, както и някои предизвикателства, свързани с новия образ на Западните Балкани като регион на просперитет и мир.

Последният панел бе посветен на предизвикателствата и възможностите за туризъм между Европа и Китай в контекста на инициативата „2018 г. Година на туризма между ЕС и Китай“. Панелната дискусия бе съсредоточена върху последните важни събития, проекти и инициативи, свързани със сътрудничеството в туризма между Европа и Китай. Ролята на китайската инициатива „По пътя на коприната“ беше изследвана като връзка между двете най-големи световни икономически сили и древни култури. В дискусията бе очертано и значението на регионалното и трансграничното сътрудничество за разработването и прилагането на съвместни туристически продукти и пакети, предназначени за далечни пазари като Китай. Участниците обсъдиха възможностите за привличане на повече китайски посетители в Европа и по-специално в региона на Балканите.

Всички заинтересовани страни подкрепиха разработването на европейска политика в областта на туризма, която да им помогне да разполагат с координирано решение за днешните предизвикателства в туризма и да разработят бъдещи перспективи за устойчиво развитие на сектора, като същевременно популяризират Европа като обща дестинация.

В изпълнение на приоритет „Цифрова икономика и умения на бъдещето“ Министерството на туризма организира Международна кръгла маса „Туризъм и дигитална трансформация“. Адресирането на предизвикателствата и възможностите, които носи дигитализацията, както и отразяването на нейните последици за конкурентоспособността на европейския туристически сектор бяха в основата на дебатите. Международна кръгла маса по въпросите на туризма и дигиталната трансформация очерта нарастващото значение на новите икономически модели и феномена на споделената икономика, дигиталната култура и иновативното управление и опазване на културното наследство.

През април организирахме Международна кръгла маса за „Културния туризъм“, която се проведе в старата българска столица Велико Търново Българското председателство на Съвета на ЕС оценява значимостта на културата като важна част от Европейското туристическо преживяване и като елемент, който може да затвърди имиджа на Европа като туристическа дестинация номер едно в световен мащаб. Като последващи действия и резултат от Неформалната среща на министрите на туризма и Конференцията „Туризъм и икономически растеж“, Международната кръгла маса се фокусира върху културния туризъм и креативните индустрии и в частност връзката между туризма и филмовата индустрия през призмата на инициативата „2018-Европейска година на културното наследство“. И тук основните послания бях свързани с: изработване на Обща карта на Европейските културните туристически обекти; създаването на тематични Европейски културни туристически маршрути; използване колективния потенциал на Европейските културни обекти като маркетингов инструмент за страните-членки на ЕС; възможностите, които предлагат културния и филмовия туризъм за диверсификация с цел преодоляване сезонността на туризма.

Първата по рода си Среща на високо равнище на министрите на туризма на страните-членки на ЕС, Турция и Западните Балкани, проведено в София на 13 февруари 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, постигна успех в контекста на очертаването на значението на туризма като фактор за устойчиво развитие на европейската икономика. Участниците създадоха много идеи, които в близко бъдеще могат да се превърнат в важни политики, като например създаването на Обща карта на европейските културни туристически обекти и създаването на съвместен балкански туристически маршрут. Такава инициатива представлява значителна мярка за по-нататъшно засилване на регионалното сътрудничество в областта на туризма, сектор, който е неразделна част от всички икономики на балканските страни.

Поради тази причина Министерството на туризма на България реши да събере министрите на туризма от региона на Балканите, за да обсъди създаването на съвместен балкански туристически маршрут, предвид общите исторически и културни ценности.

На 08 май 2018 г. в гр. София се проведе среща за създаване на „Общ Балкански туристически маршрут“. Срещата се фокусира върху възможностите за създаване на такъв маршрут, включвайки дестинации от 11 държави, а именно от Република България, Република Гърция, Република Турция, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Румъния, Република Сърбия и Република Словения. Специално внимание бе отделено на различните политики и продукти, които ще допринесат за реализирането на маршрута, както и подходите за популяризирането му на отдалечени пазари от Азия, Северна и Южна Америка. Участниците обсъдиха и предложиха критерии за подбор на забележителностите и местата, които биха били подходящи за включване в маршрута, като например местата за световно материално наследство на ЮНЕСКО, местоположенията на творческите индустрии и столиците на държавите и/или най-големите градове. Участниците имаха възможност да обсъдят възможните конкретни дестинации, които да бъдат включени в Съвместния балкански туристически маршрут, както и развитието на съпътстващи маршрути в целия регион. Очертаването на споделени интереси и възможности ще отключи потенциала на местните общности и ще допринесе за повишаване на жизнения стандарт.

Организираната от Министерството на туризма на 23 май Международна конференция за макро-регионалното сътрудничество в сферата на туризма и енергетиката“, целеше да събере за първи път представители на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, а именно за, Дунавския, Адриатическия-Йонийския, Алпийския и региона на Балтийско море, които засегнаха въпроси,  свързани с туризма и потреблението на енергия. Основните послания в резултат на дискусиите по време на конференцията е, че бъдещето на устойчивия туризъм е в внедряването на енергийно ефективни технологии, чрез които биват минимизирани негативните ефекти сектора, както върху местните общности, така и върху околната среда. В тази връзка, Министерството на туризма ще работи по създаването на Стратегия за енергийна ефективност в туризма.

"Устойчив и интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион" бе едно от основните послания по време на Българското председателство на съвета на ЕС. В тази връзка, Министерството на туризма организира Среща на министрите с ресор туризъм на държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Черно море е "мост" между културите в Европа и Азия и има големи възможности за засилване на сътрудничеството между страните от региона в областта на туризма. Основните теми, които бяха обсъдени по време на срещата бяха задълбочаване на сътрудничество между държавите от региона в областта на туризма, трансграничното сътрудничество и свързаността. На срещата бе приета „Съвместна декларация от Варна на министрите, отговарящи за туризма на страните-членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество“, с която бяха очертани бъдещи конкретни действия и сфери на сътрудничество между държавите от Черноморския регион в областта на туризма.

Българското председателство на Съвета на ЕС постигна сериозни резултати в областта на туризма. С организираните събития и проведените дискусии на преден план България представи конкретни инициативи, чрез които беше очертана ролята на туристическия сектор като фактор за устойчиво развитие на европейската икономика и  инициативи, чрез които се насърчи задълбочаването на регионалното сътрудничество и насърчаването на добросъседските отношения не само между държавите-членки на Съюза, но с страните от Западните Балкани и Черноморския регион. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon