Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "СЛЪНЧЕВ ДЕН", община Варна, област Варна

29 март 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

           Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-49 от 27.03.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 141 от 07.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна, обявява:

           На 23.04.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10 .00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна, наричан по-нататък „обект на концесията”.

           Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 26 385 кв.м. – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот идентификатор 10135.2570.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост  № 1536 от 07.09.2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 26.02.2013 г. г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

           Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 25 400 кв. м с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 322 в координатна система „БГС 2005”.

           От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 814 кв.м., представляващи: чешма - 3 кв. м., бетонова площадка - 3 кв. м., бетонови стълби -  7 кв. м., бетонова площадка – 18 кв. м., бетонови стълби – 5 кв. м., бетонови стълби – 11 кв. м., тераса – 100 кв. м., бетонови стълби – 7 кв. м., плочки – 90 кв. м., бетонова площадка – 5 кв. м., бетонови стълби – 2 кв. м., бетонови стълби – 3 кв. м., плочки – 408 кв. м., масивна сграда – 56 кв. м., бетонова площадка – 22 кв. м.,   бетонова площадка – 74 кв. м. и територията, заета от заливаеми площи в размер на 171 кв.м.

           Морският плаж е с дължина на бреговата линия 755 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 224  в координатна система „БГС 2005“.

           Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 02.04.2018 г. до 20.04.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

           Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 20.04.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

           В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

           Огледът на обекта – свободен.

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon