Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "НЕСЕБЪР-ЮГ", община Несебър, област Бургас

09 януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-1 от 03.01.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 607 от 13.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас, обявява:

            На 13.02.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас, с обща площ 307 902 кв. м, индивидуализиран съгласно специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), приета с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г. на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), актуализирана с Протокол № 21-81 от 19 септември 2014 г., чрез определените с геодезически измервания граници на морския плаж и на дюните, които попадат непосредствено зад него, е установено, че същият попада изцяло върху поземлени имоти – изключителна държавна собственост, с идентификатори: 51500.502.525, 51500.502.523, 51500.204.12, 51500.204.14, 51500.204.4, 51500.204.15, 51500.204.36, 51500.204.5, и върху съседни поземлени имоти с идентификатори: 51500.502.515 – общинска публична, урбанизирана, за второстепенна улица, 51500.502.545 – общинска публична, урбанизирана, 51500.502.559 – държавна публична собственост, защитена територия, 51500.204.162 – държавна частна собственост, горска територия, а за поземлен имот с идентификатор 51500.510.88 – държавна публична собственост, горска територия.

 Активната плажна площ на обекта на концесията с площ 57 225 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри, с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 320 в координатна система „БГС 2005“.

От активната плажна площ е изключена площта на установените сиви пясъчни дюни в размер 246 110 кв. м, както и площта, заета от: каменист плаж – в размер 1170 кв. м, зелени площи в размер 212 кв. м, обекти на инфраструктурата в размер 3397 кв. м, представляващи: бетонова площадка с площ 2262 кв. м, стълба с площ 57 кв. м, сгради с площ 494 кв. м, откоси с площ 42 кв. м, трайни обекти върху пясъчни дюни – стълба с площ 12 кв. м, и сгради с площ 319 кв. м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 1302 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 402 в координатна система „БГС 2005“.

Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:

-  прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;

- преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, поставени и които ще бъдат поставени върху обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;

- елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения, определени с концесионния договор.

Според предмета си концесията е за услуга и включва:

- основен предмет: управление на услуги от обществен интерес на обекта на концесия, поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента.

- допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на преместваемите обекти и съоръжения със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 15.01.2018 г. до 09.02.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 09.02.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледа на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon