Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „СВ. ВЛАС-БОЛНИЦАТА“, община Несебър, област Бургас

03 януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-228 от 28.12.2017 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 615 от 2017 г. (обн. ДВ, бр. 85 от 2017 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Св. Влас-болницата“, община Несебър, област Бургас, обявява:

  На 07.02.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Св. Влас-болницата“, община Несебър, област Бургас.

  Конкурсът се организира и провежда по реда на Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на основание параграф 39, т. 3 от Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн. ДВ, бр.103/28.12.2017 г.).

  Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 16 762 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот идентификатор 51500.505.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-74/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18-2827-17.03.2014 от 17.03.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 764/25.11.2003 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), приета с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 84 от 2008 г.).

  Активната плажна площ на обекта на концесия е в размер на 13 040 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 51500.505.381.

  Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 13 040 кв. м с точки по границите, определящи активната плажна площ от № 1 до № 364  в координатна система „БГС 2005”.

  От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка и стълби в размер на 444 кв. м.

  От активната плажна площ е изключена площта, заета от каменист плаж в размер на 1 516 кв. м.

  От активната плажна площ са изключени площите, заети от брегоукрепителни съоръжения в размер на 1 762 кв. м.

  Морският плаж е с дължина на бреговата линия 895 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 302  в координатна система „БГС 2005”.

  Цената на конкурсната документация е 1000 лв.(хиляда лева), с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10.01.2018 г. до 06.02.2018 г. включително, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител, физическото лице или упълномощен негов представител, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

  Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 06.02.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61, етаж 6.

  В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

  Огледа на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon