Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж “РОСЕНЕЦ-СЕВЕР“, община Бургас, област Бургас

03 януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-229 от 28.12.2017 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 614 от 2017 г. (обн. ДВ, бр. 85 от 2017 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, област Бургас, обявява:

  На 08.02.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж “Росенец-север“, община Бургас, област Бургас.

  Конкурсът се организира и провежда по реда на Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на основание параграф 39, т. 3 от Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн. ДВ, бр.103/28.12.2017 г.).

  Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 9 226 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот идентификатор 07079.831.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 967/14.11.2006 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), приета с Протокол № 8 от 13.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (ДВ, бр. 84 от 2008 г.).

  Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 9 212 кв. м с точки, определящи контура на чистата активна пясъчна площ от № 1 до № 75 в Координатна система „БГС 2005”.

  От активната плажна площ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 14 кв. м, представляващи две бетонови площадки.

  Морският плаж е с дължина на бреговата линия 370 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 79 в координатна система „БГС 2005”.

  Цената на конкурсната документация е 1000 лв.(хиляда лева), с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 10.01.2018 г. до 07.02.2018 г. включително, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1 от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

  Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 07.02.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61, етаж 6.

  В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

  Огледа на обекта – свободен.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon