Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „ДЮНИ-ЮГ“, община Созопол, област Бургас

01 декември 2016

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-170 от 29.11.2016 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 949 от 10.11.2016 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Дюни-юг“, община Созопол, област Бургас, обявява:

На 20.12.2016 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 11.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Дюни-юг“, община Созопол, област Бургас, обект – изключителна държавна собственост,  представляващ територия с обща площ от 14 790 кв. м - обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер на 14 790  кв. м, и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 702 м и с точки по границите от № 1 до № 58 в координатна система „ БГС 2005”.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ  14 790 кв. м.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от  02.12.2016 г. до 16.12.2016 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1  от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  .

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 19.12.2016 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon