Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ", община Варна, област Варна

24 август 2018

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 124 от 22.08.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 533 от 31.07.2018 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна, обявява:

            На 20.09.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна, с обща площ 144 007 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 10135.513.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, к. к. „Златни пясъци“, одобрена със Заповед № 300-5-64/08.08.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1478/24.01.2015 г. и специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. на комисията по  чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. 

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 142 670 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10135.513.75.

Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 142 670  кв. м., с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 843 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

От активната плажна площ е изключена площта на временно заливаеми площи в размер на 15 кв. м., площта на обекти на инфраструктурата, включително подпорни стени, в размер на 1 238 кв.м. и площта, заета от частите на сгради с идентификатори 10135.513.253.73, 10135.513.75.2, 10135.513.253.27, 10135.513.253.37, в размер на 84 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 603 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 949 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 27.08.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 19.09.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 19.09.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon