Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "СОЗОПОЛ-ЦЕНТРАЛЕН", община Созопол, област Бургас

24 август 2018

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 126 от 22.08.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 532 от 30.07.2018 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Созопол-централен“, община Созопол, област Бургас, обявява:

            На 17.09.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Созопол-централен“, община Созопол, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията по този договор е морски плаж „Созопол - централен“, община Созопол, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, с обща площ в размер на 16 616 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 67800.505.136 и поземлен имот с идентификатор 67800.504.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 446/11.03.1999 г. и специализираната карта и регистри, приети с Протокол № 5 от 04.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 13 179 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 67800.505.136 и поземлен имот с идентификатор 67800.504.296.

Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за: осъществяване на задължителните дейности, поставяне на преместваеми обекти и разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 13 179 кв. м., с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 235 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

 От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 1 309 кв. м., площта, заета от каменист плаж в размер на 388 кв.м. и затревена площ, заета от габиони в размер на 1740 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 500 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 138 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 27.08.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 14.09.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 14.09.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon