Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "АХТОПОЛ-СЕВЕР-ИЗТОЧНА ЗОНА", община Царево, област Бургас

09 май 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-73 от 04.05.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 252 от 16.04.2018 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 2018 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“, община Царево, област Бургас, обявява:

На 31.05.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“, община Царево, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията представляващ територия с обща площ 76 164 кв.м. – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот идентификатор 00878.107.592 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Ахтопол, одобрени със Заповед № РД-18-55/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и поземлен имот - изключителна държавна собственост с идентификатор 10094.36.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Варвара, одобрени със Заповед № РД-18-53/24.08.2006 г. на АГКК, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 436/05.02.1999 г., специализирана карта на морски плаж № 21 „Ахтопол - Север“, обхващаща поземлен имот с идентификатор 00878.107.592 и специализирана карта на морски плаж № 22 „Ахтопол - Север“, обхващаща поземлен имот с идентификатор 10094.36.5, приети с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, актуализирани през 2014 г. 

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 30 477 кв. м. и с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 191 в координатна система „БГС 2005”.

От активната плажна площ е изключена площта на установените сиви (неподвижни) и бели (подвижни) пясъчни дюни в размер на 42 737 кв. м.

 От активната плажна площ са изключени следните площи: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 337 кв. м. – бетонови площадки, площта на заливаемите площи в размер на 2 603 кв. м., площта на каменист плаж в размер на 10 кв. м.

 Морският плаж е с дължина на бреговата линия 888 м. и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 151 в координатна система „БГС 2005”.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 11.05.2018 г. до 30.05.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 30.05.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon