Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "РИВИЕРА", община Варна, област Варна

09 май 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 74 от 04.05.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 253 от 16.04.2018 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 2018 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна, обявява:

            На 28.05.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10 .00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 33655 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2574.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1486/24.02.2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12-13 февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 28 751 кв. м. с точки по границите, определящи активната плажна площ от № 1  до № 235 в координатна система „БГС 2005”.

 От активната плажна площ на морски плаж „Ривиера“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер на 2240 кв. м, представляващи: асфалт с площ от 245 кв. м, бетонова алея с площ от 661 кв. м, 2 броя шахти, всяка с площ от 1 кв.м, кей, разположен върху площ от 90 кв. м, бетонова площадка с площ от 1175 кв. м и бетонова площадка с площ от 67 кв. м, брегоукрепителни съоръжения с обща площ от 1997 кв. м, заливаеми площи в размер на 113 кв.м. и каменист плаж с площ от 554 кв. м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 804 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1  до № 219 в координатна система „БГС 2005“.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 11.05.2018 г. до 25.05.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 25.05.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon