Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "АЛБЕНА", община Балчик, област Добрич

02 май 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-70 от 26.04.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 201 от 02.04.2018 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, обявява:

            На 21.05.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж,  представляващ територия с обща площ 149 635 кв. м. – обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53120.506.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на  с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и  поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 39459.507.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост  № 271/15.12.1997 г. и Акт № 1042 от 16.04.2008 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост  № 271/15.12.1997 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 149 076 кв. м. с точки по границите, определящи активната плажна площ от № 1 до № 535 в координатна система „БГС 2005”.

 От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 321 кв.м: зелени площи с площ от 40 кв.м, зелени площи с площ от 19 кв.м, зелени площи с площ от 55 кв.м, бетонова площадка с площ от 4 кв.м, бетонова площадка с площ от 6 кв.м, бетонова площадка с площ от 4 кв.м, бетонова площадка с площ от 6 кв.м, бетонова площадка с площ от 2 кв.м, бетонова площадка с площ от 11 кв.м, бетонова площадка с площ от 6 кв.м, бетонова площадка с площ от 11 кв.м, бетонова площадка с площ от 31 кв.м, бетонова площадка с площ от 20 кв.м, бетонова площадка с площ от 19 кв.м, шахта с площ от 4 кв.м, шахта с площ от 9 кв.м, шахта с площ от 2 кв.м,  шахта с площ от 4 кв.м, пирс (мостик) с площ от 32 кв.м, пирс (мостик) с площ от 36 кв.м,  заливаеми площи в размер на 238 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 456 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1  до № 430  в координатна система „БГС 2005“.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма, ул. „Съборна“ № 1 от 04.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 18.05.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon