Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "СЛЪНЧЕВ БРЯГ- СЕВЕР", община Несебър, област Бургас

09 януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-2 от 03.01.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 606 от 13.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг-север“, община Несебър, област Бургас, обявява:

            На 12.02.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев бряг-север“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 147 860 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра от 18 август 2006 г., изменени със Заповед № 18-2827 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, от 17 март 2014 г., индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 659 от 8 май 2001 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), приета с Протокол № 6 от 2 ноември 2011 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 84 от 2008 г.).

 Активната плажна площ на обекта на концесията, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания, е в размер 144 025 кв. м с точки по границите, определящи контура на чистата активна пясъчна площ на морския плаж от № 1 до № 1791 в координатна система „БГС 2005“.

От активната плажна площ е изключена площта на установените пясъчни дюни в размер 964 кв. м.

 Площите, заети от обекти на инфраструктурата, в размер 2871 кв. м, представляващи: бетонова площадка с площ 512 кв. м,  инфраструктура пред хотел „Дюн“ с площ 1081 кв. м, крайбрежна алея с площ 329 кв. м, стълби с площ 10 кв. м, пирс (мостик) с площ 124 кв. м, сгради, нанесени в кадастралната карта, с обща площ 815 кв. м също са изключени от активната плажна площ.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2137 м с точки по границите, определящи общата площ, от № 1 до № 1851 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:

-  прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;

- преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, поставени и които ще бъдат поставени върху обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;

- елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта на концесия, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения, определени с концесионния договор.

Според предмета си концесията е за услуга и включва:

-  основен предмет: управление на услуги от обществен интерес на обекта на концесия, поддържан със средства, осигурени от концесионера на негов риск, срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента.

-  допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на преместваемите обекти и съоръжения със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 15.01.2018 г. до 09.02.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице и/или упълномощен негов представител срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 09.02.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледа на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon