Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие-централен“, община Поморие, област Бургас

01 декември 2016

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-173 от 29.11.2016 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 952 от 10.11.2016 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Поморие-централен“, община Поморие, област Бургас, обявява:

На  22.12.2016 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 12.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие-централен“, община Поморие, област Бургас, обект – изключителна държавна собственост,  представляващ територия територия с обща площ от 56 234 кв. м  - обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.501.523 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Поморие, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 472 от 02.04.1999 г., поправен с Акт № 1094 от 03.04.2009 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост № 472/ 02.04.1999 г. и специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 13.12.2012 г., с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер на 33 309 кв. м. Границите на морския плаж са определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 33 309 кв. м.

Разположени зад активната плажна площ на обекта на концесия ca неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) с обща площ в размер на 17 619 кв. м.

Площта, заета от обекти на инфраструктура е в размер на 3116 кв. м и е изключена от определената активна плажна площ.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 556 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 100  в координатна система „БГС 2005”.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 02.12.2016 г. до 16.12.2016 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1  от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  .

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 19.12.2016 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61, етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon