Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас

01 декември 2016

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-174 от 29.11.2016 г.   на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 953 от 10.11.2016 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас, обявява:

На 20.12.2016 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас, обект – изключителна държавна собственост,  представляващ територия с обща площ от 58 231 кв. м  - обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 44094.1.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Лозенец и поземлен имот с идентификатор 48619.2.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол от 12.05.2015 г., с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер на 45 659 кв. м.

 Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 45 659 кв. м.

Непосредствено разположени зад активната плажна площ по т.1.1.2 са подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни с тревна растителност (сиви) дюни с обща площ в размер на 11 564 кв. м, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Площта на определените в специализираната карта заливаеми площи в размер на 1 008 кв. м е изключена от площта на определената активна плажна площ.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 511 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от №  1 до № 164 в координатна система „БГС 2005”.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 02.12.2016 г. до 16.12.2016 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1  от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  .

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 19.12.2016 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61, етаж № 6

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon