Влиза в сила променената Наредба за водноспасителната дейност

19 април 2016

Днес, 19.04.2016 г., влезе в сила Постановление №  82 от 14 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с постановление №182 на МС от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.). Документът е предложен на основание Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК, обнародван в Държавен вестник, бр. 20 от 15.03.2016 г.).

С промените се осигурява привеждането на наредбата в съответствие с разпоредбите на ЗИД на ЗУЧК, като текста в чл. 10, ал. 3 от наредбата, се заменя и вместо „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, се изписва „министъра на туризма“, с оглед новите правомощия по осъществяването на държавната политика за поддържането и управлението на морските плажове.

С промените се предвижда за Лято 2016 г. концесионерите или наемателите на морски плаж да представят за съгласуване от министъра на туризма програма за организацията на водноспасителната дейност за предстоящия летен сезон, придружена със схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове, в срок до 30 април 2016 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon