СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2019 Г.

16 януари 2020

ГОДИШНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ И КОНЦЕСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/ПЛАЩАНИЯ ЗА 2020г. ПО НАЕМНИ И КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ СЕ ИНДЕКСИРАТ СЪС СРЕДНОГОДИШНИЯ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2019г.

 

Министерство на туризма уведомява концесионерите и наемателите на морски плажове, че според публикувана на официалната интернет страница на Националния статистически институт (НСИ) информация средногодишната инфлация за 2019 г. е 3,1%.

Годишните наемни цени и концесионни възнаграждения/плащания за 2020г. се индексират с инфлационния индекс за 2019г. съобразно изискванията на приложените към съответните договори Методики.

Дължимата наемната цена за 2020 г. и дължимото концесионно възнаграждение/плащане за 2020 г. следва да се заплатят в срокове и при условия, съобразно договорните разпоредби.

 

Банковата сметка на Министерството на туризма е:

IBAN –BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon